Photographs of Actinidia arguta

hardy kiwi

There are two photographs of Actinidia arguta in the JC Raulston Arboretum's photograph collection.

Actinidia arguta - hardy kiwi

Actinidia arguta - hardy kiwi