Thalia dealbata

powdery thalia

There are eight photographs of Thalia dealbata in the JCRA's photograph collection.

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia

Thalia dealbata - powdery thalia