Gladiolus ×gandavensis

hybrid gladiolus

There are four photographs of Gladiolus ×gandavensis in the JCRA's photograph collection.

Gladiolus ×gandavensis - hybrid gladiolus

Gladiolus ×gandavensis - hybrid gladiolus

Gladiolus ×gandavensis - hybrid gladiolus

Gladiolus ×gandavensis - hybrid gladiolus